Stadgar

§ 1 Ändamål 1
§ 2 Medlemskap 1
§ 3 Medlems intagning och utträde 1
§ 4 Medlems uteslutning 2
§ 5 Beslutande organ 2
§ 6 Årsmöte 3
§ 7 Övriga ordinarie möten 4
§ 8 Extra möte 4
§ 9 Styrelsen 4
§ 10 Hamn- och varvskommittén 5
§ 11 Älghornskommittén 5
§ 12 Kallelser och ärendeberedning 5
§ 13 Beslut och val 6
§ 14 Avgifter 6
§ 15 Fonder 6
§ 16 Räkenskaper och revision 6
§ 17 Arbetsskyldighet 6
§ 18 Hamnar, varv och Älghorn 7
§ 19 Emblem och hederstecken 7
§ 20 Sällskapets upplösning 7
§ 21 Stadgeändring 7

INSTRUKTION FÖR HAMN- OCH VARVSKOMMITTÉN 8

REGLER FÖR HAMN- OCH VARV 8

INSTRUKTION FÖR ÄLGHORNSKOMMITTÉN 12

REGLER FÖR ÄLGHORN 12

Hemsida! http://www.essbs.net
STADGAR FÖR ESSINGE BÅTSÄLLSKAP

§ 1 Ändamål
Essinge Båtsällskap är en ideell förening belägen på Stora Essingen.
Den har till ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och verka för båtlivets bästa.

§2 Medlemskap

2:1 Till medlem kan efter ansökan antas person som önskar bli delaktig i sällskapets verksamheter och verka för båtlivets bästa.

För medlemskap krävs intyg om nautisk kompetens – lägst förarintyg eller motsvarande. Ny medlem utan sådan kompetens har ett års respit räknat från inträdesdatum. Styrelsen kan när särskilda skäl föreligger medge dispens.

Båtägande medlem är medlem som använder hamn och/eller varv.
Har en båt flera ägare ska en av dessa vara ansvarig för båten gentemot sällskapet och fullgöra alla åligganden som gäller för båtägare i sällskapet.

Hamn- och/eller varvsplats kan erhållas i mån av plats.

2:2 Medlem som varit sällskapets ordförande och som i hög grad gjort sig förtjänt av sällskapets tacksamhet kan av årsmötet väljas till hedersordförande. Hedersordförande leder vid behov sällskapets förhandlingar.

2:3 Till hedersmedlem kan årsmötet välja person som under en lång följd av år arbetat för sällskapet på ett mycket förtjänstfullt sätt eller som verksamt bidragit till dess utveckling. Hedersmed­lem tilldelas sällskapets hederstecken.

2:4 Förslag till val av hedersordförande eller hedersmedlem ska anmälas skriftligen till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Valet kan ske genom acklamation eller omröstning. Om omröstning begärs så fordras för beslut enligt förslag att detta erhåller minst 2/3 av de avgivna rösterna varvid blankröst inte räknas som avgiven röst. Antalet röster för och emot får inte omnämnas i protokollet.

§ 3 Medlems intagning och utträde

3:1 Ansökan om inträde i sällskapet ska göras på särskild blankett. Den sö­kande ska vara rekommenderad av medlem i sällskapet eller visa andra av styrelsen eller i förekommande fall av ordinarie möte godtagbara referenser. Inträdesavgift, medlemsavgift och ev. hamn/varvsavgift ska omgående betalas.

Styrelsen eller ordinarie möte kan bifalla eller avslå inträdesansökan. Nyantagen medlem ska ta del av sällskapets stadgar och introduceras av styrelsen vid ett möte.

3:2 Medlem som önskar utträde ur sällskapet bör skriftligen anmäla detta till styrelsen. (Erlagda avgifter återbetalas inte.)

3:3 Medlem som inte inom tre månader betalt förfallna avgifter anses ha utträtt ur sällskapet och kan inte få nytt medlemskap förrän förfallna skulder samt ny inträdesavgift betalats.

Styrelsen kan på begäran av medlem i speciella fall medge uppskov med betalning.

§ 4 Medlems uteslutning

4:1 Medlem som motverkar sällskapets ändamål, skadar dess intressen eller anseende eller som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade kan ute­slutas.

4:2 Styrelsen beslutar om uteslutning. Dessförinnan ska medlemmen haft tillfälle att inom en månad framföra sina synpunkter. I beslut om uteslutning ska skälen redovisas.

4:3 Medlem som uteslutits av styrelsen kan begära att beslutet prövas av or­dinarie möte. Sådan begäran ska inges till styrelsen senast en månad efter det medlemmen underrättats om uteslutning.

4:4 Mötet bekräftar uteslutningen om förslaget vid omröstning får minst 2/3 av de avgivna rösterna varvid blankröst inte räknas som avgiven röst. Omröstningen ska ske med slutna sedlar.

Uteslutning genom mötesbeslut kan inom tre veckor överklagas hos Svenska Båtunionen (SBU) eller Svenska Seglarförbundet (SSF).

4:5 Medlem som utträder ur sällskapet eller som utesluts äger inte rätt till nå­gon del av sällskapets fasta eller lösa egendom eller övriga tillgångar.
Återlämning av nycklar ska ske, varvid depositionsavgift återbetalas.

§ 5 Beslutande organ

5:1 Årsmöte.

5:2 Övriga ordinarie möten.

5:3 Extra möten.

5:4 Styrelsen.

§ 6 Årsmöte

6:1 Årsmöte hålls årligen före mars månads utgång.

6:2 Följande ärenden ska förekomma vid årsmötet. Det är dock inte nödvändigt med samma ordningsföljd.

1/ Val av ordförande för årsmötet varvid styrelsemedlem inte kan väljas till punkt 6/.

2/ Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

3/ Val av två justeringsmän att jämte mötets ordförande justera protokollet.

4/ Val av rösträknare.

5/ Föredragning av styrelse- och revisionsberättelser.

6/ Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

7/ Fastställande av ersättning till styrelsen och övriga funktionärer för kommande verksamhetsår.

8/ Fastställande av budget och avgifter ska senast beslutas på årsmötet. Dessa kan dock om styrelsen så vill beslutas på årets sista ordinarie möte.

9/ År med jämt årtal: Val av ordförande, sekreterare, hamnkapten och vice kassör för en tid av två år.

År med udda årtal: Val av vice ordförande, kassör, eventuell ytterligare hamnkapten och vice sekreterare för en tid av två år.

10/ Val av revisor samt revisorssuppleant för en tid av två år.

11/ Val av klubbhusfogdar och övriga ledamöter i hamn- och varvskommittén (förutom hamnkapten/er), klubbholmsfogde och övriga ledamöter i Älghornskommittén samt klubbmästare för en
tid av ett år.

12/ Val av övriga funktionärer såsom försäkringsombud, radioombud, ombud till förbundsråd och förbundsdagar m.fl. för en tid av ett år.

13/ Val av valberedning om minst tre ledamöter för en tid av ett år.

14/ Behandling av motioner samt förslag av styrelsen.

15/ Fastställelse av årskalender. Om styrelsen så vill kan den
beslutas på föregående års sista ordinarie möte
§ 7 Övriga ordinarie möten

7:1 Tre övriga ordinarie möten hålls varje år.

§ 8 Extra möte

8:1 Extra möte hålls när styrelsen finner det påkallat.

8:2 Om sällskapets revisor eller minst tjugo röstberättigade medlemmar begär extra möte för behandling av visst ärende ska styrelsen inom 14 dagar efter sådan begäran kalla till extra möte.

8:3 Vid extra möte får beslut fattas endast i de frågor som föranlett mötet.

§ 9 Styrelsen

9:1 Sällskapet företräds av en styrelse som på medlemmarnas uppdrag förvaltar sällskapets fasta tillgångar och medel, förbereder ärenden till möten samt verkställer därvid fattade beslut.

9:2 Styrelsen består av följande medlemmar: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, vice kassör, hamnkapten/er, klubbmästare och klubbholmsfogde.

1/ Ordföranden ska neutralt leda såväl sällskapets som styrelsens sammanträden samt då så påfordras vara sällskapets representant.

2/ Sekreteraren ska ombesörja kallelser till sällskapets sammanträden
och vid dessa föra noggranna protokoll, handha sällskapets korrespondens och underteckna löpande ärenden samt tillse att matrikel förs över medlemmar och båtar.

3/ Kassören ska uppbära avgifter, göra löpande utbetalningar, förvalta och ansvara för sällskapets kassa, postgiro och bank, föra noggranna räkenskaper, fortlöpande redovisa sällskapets ekonomiska ställning för styrelsen samt till denna rapportera då medlem försummar sina ekonomiska skyldigheter till sällskapet.

4/ Hamnkaptenen/erna ansvarar, tillsammans med hamn- och varvskommittén, för arbeten vid hamn och varv, är sällskapets materialförvaltare, mottager anmälningar om uppläggning och sjösättning samt fördelar båtplatser.
Hamnkaptenen/erna föredrar ärenden som berör hamn och varv vid styrelsens och sällskapets sammanträden.

5/ Klubbholmsfogden ansvarar, tillsammans med
Älghornskommittén för vården av sällskapets egendom Älghorn.
Klubbholmsfogden föredrar ärenden som berör Älghorn vid styrelsens och sällskapets sammanträden.

9:3 Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande. Om rösternas antal vid votering är lika gäller ordförandens mening som utslagsröst.

9:4 För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i protokollet.

9:5 Styrelsen är skyldig att då det gäller frågor av större vikt eller ekonomisk betydelse förelägga dessa på ett möte för att inhämta medlemmarnas godkännande.

9:6 Sällskapets firma tecknas, förutom av styrelsen, på sätt som styrelsen beslutar vid konstituerande möte.

§ 10 Hamn- och varvskommittén

10:1 Hamn- och varvskommittén består av hamnkapten/er, klubbhusfogdar samt ytterligare ledamöter så att antalet är minst sju, hamnkapten/er och klubbhusfogdar medräknat. Sammankallande utses av kommittén.

10:2 För hamn- och varvskommittén gäller särskild instruktion.

§ 11 Älghornskommittén

11:1 Älghornskommittén består av klubbholmsfogden samt ytterligare minst tre ledamöter. Sammankallande utses av kommittén.

11:2 För Älghornskommittén gäller särskild instruktion.

§ 12 Kallelser och ärendeberedning

12:1 Kallelse till möte ska ske skriftligen till varje medlem senast en vecka före mötet. I den ska anges vilka frågor som avses att behandlas. Till årsmöteskallelsen ska fogas förvaltningsberättelse, fastställd budget eller budgetförslag samt valberedningens förslag.

12:2 Ärende som medlem önskar få behandlat vid årsmöte eller övrigt ordinarie möte ska anmälas skriftligt tre veckor före mötet till styrelsen.

12:3 Innan möte beslutar i ärende ska styrelsen ha berett ärendet eller givits tillfälle att yttra sig.

§ 13 Beslut och val

13:1 Alla medlemmar i EBS har rösträtt.

13:2 Beslut kan fattas genom acklamation eller genom omröstning. Om omröstning begärs så ska den vara öppen utom vid val då den ska vara sluten.
Om rösternas antal vid öppen omröstning är lika gäller sittande ordförandens mening.
Om rösternas antal vid sluten omröstning är lika sker avgörandet genom lottning.

13:3 Vid val av hedersordförande och hedersmedlem, vid mötesbeslut om uteslutning av medlem, vid stadgeändring och vid beslut om sällskapets upplösning gäller särskilda röstningsförfaranden.

§ 14 Avgifter

14:1 Senast på årsmötet fastställs samtliga avgifter och budget för verksamhetsåret.

14:2 Hedersordförande, hedersmedlem och enligt tidigare stadgar utsedd ständig medlem är befriade från årsavgift.

14:3 Avgifter ska betalas senast det datum styrelsen beslutat.

§ 15 Fonder

15:1 Styrelsen föreslår och årsmöte beslutar om avsättning till och användning av sällskapets fonder.

§ 16 Räkenskaper och revision

16:1 Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Sällskapets verksamhet ska granskas av revisor.

§ 17 Arbetsskyldighet

17:1 Styrelsen eller den styrelsen bemyndigar kallar sällskapets båtägare till arbete som främjar medlemmarnas gemensamma intressen.

17:2 Medlem som inte infinner sig till anvisat arbete eller som inte före arbetstillfället anmäler laga förfall till arbetsledare ska betala beslutad avgift. Befrielse från beslutad arbetsplikt godkänns endast en gång per år. Därefter utgår fastställd avgift. Vid upprepad frånvaro utan laga förfall kan medlemmen uteslutas.

17.3 Hedersordförande och hedersmedlemmar är befriade från arbetsplikt. Dock föreligger alltid skyldighet för båtägare att deltaga i städning av varvet.

§ 18 Hamnar, varv och Älghorn

18:1 För sällskapets hamnar och varv på Stora Essingen gäller särskilda regler.
(Se sid 8)

18:2 För sällskapets egendom Älghorn i Mälaren gäller särskilda regler.(Se sid 12)

§ 19 Emblem och hederstecken

19:1 Sällskapets standert är trekantig med vitt fält och röda bårder efter långsidorna samt har i fältet ett stående ankare och EBS i svart.

19:2 Sällskapets möss- och blazermärke är ovalt med svart fält och med ett stående ankare i silver och EBS i guld.

19:3 Medlemsnål består av sällskapets standert i emalj med ankare och EBS i guld.

19:4 Sällskapets hederstecken består av:
1/ Medlemsnål med lagerkrans i guld.

2/ Blazermärke som består av sällskapets standert omgiven av lagerkrans i guld.

3/ Diplom.

§ 20 Sällskapets upplösning

20:1 Förslag till sällskapets upplösning får upptagas till behandling om vid omröstning minst 2/3 av de avgivna rösterna tillstyrker att förslaget upptas till behandling.

20:2 Får därefter förslaget vid ny omröstning minst 2/3 av de avgivna rösterna skall ärendet förklaras vilande till nästa ordinarie möte. Skriftligt meddelande om förslaget ska tillställas samtliga medlemmar senast 10 dagar efter mötet.

20:3 Beslutar kommande ordinarie möte om upplösning av sällskapet – vilket sker om förslaget vid omröstning får minst 2/3 av de avgivna rösterna – så ska detta beslut för att bli gällande bekräftas med minst samma majoritet vid nästkommande möte.

20:4 Har beslut om sällskapets upplösning fattats ska sällskapets samtliga tillgångar tillfalla Stockholms kommun att användas till stödjande av båtlivet inom kommunen.

§ 21 Stadgeändring

21:1 Ändring av stadgarna kan endast ske efter beslut av två på varandra följande ordinarie möten. Beslut kan fattas genom acklamation eller omröstning. Om omröstning begärs så fordras för beslut enligt avgivet förslag att detta får minst 2/3 av de avgivna rösterna.

EBS stadgar följer Saltsjön-Mälarens Båtförbunds (SMBF) ramstadgar.

INSTRUKTION FÖR HAMN- OCH VARVSKOMMITTÉN

1. Kommittén, som är underordnad styrelsen, har till uppgift att självständigt handha vården av sällskapets hamnar, varv och klubbhus på Stora Essingen.

2. Kommittén ska varje år hålla två ordinarie sammanträden.

3. Av kommittén planerad åtgärd som kan föranleda utgifter för sällskapet ska på förhand anmälas till styrelsen. Denna avgör om åtgärden ska utföras eller inte.

4. Fråga av större betydelse ska av styrelsen och kommittén gemensamt beredas innan den föreläggs sällskapet.

REGLER FÖR HAMN OCH VARV

Verksamhet

1. Dessa hamn- och varvsregler gäller för såväl medlem i sällskapet som den som inte är medlem men har förmånen att få ha sin båt förtöjd i hamnen eller upplagd på varvet. Med båt avses varje form av fartyg.

2. Alla är skyldiga att se till att dessa hamn- och varvsregler efterlevs. Alla hjälps åt för vi ska få trevnad och trivsel i EBS!

3. Var och en som uppehåller sig vid hamn eller varv måste rätta sig efter det som för god ordning och trevnads skull meddelas av hamnkapten, hamnkommittén eller annan funktionär.

4. Kommersiell verksamhet får inte bedrivas inom sällskapets område.

5. Vid all verksamhet på varv och i hamn måste hänsyn tas till såväl andra båtar som till omgivningen i övrigt. Förorenande arbeten får inte utföras på ett sådant sätt att grannbåtarna påverkas.

Bindande anmälan om plats samt avgifter

1. Såväl bindande anmälan om vinterplats som bindande anmälan om sommarplats sker genom inbetalning av fastställda avgifter senast vid beslutad tidpunkt. Avgifter och datum framgår i båda fall av matrikeln. Se även stadgarna § 3:3.

2. För båt som kvarligger på land efter sjösättningsdag utgår särskild avgift. Avgiftens storlek framgår av matrikeln.

3 För tillfällig upptagning och sjösättning med varvets kran utgår särskild avgift. Avgiftens storlek framgår av matrikeln. Hamnkaptenen/erna och hamn- och varvskommittén har rätt att tillgodogöra sig viss del.

Upptagning – sjösättning

1. Styrelsen bestämmer tid för båtarnas upptagning och sjösättning.

2. Med hänsyn tagen till en båts vikt och storlek avgör hamnkaptenen/erna tillsammans med hamnkommittén om den kan tas upp samt var och hur den skall placeras.

3. Båtägare eller av båtägare utsedd person är skyldig att hjälpa till vid upptagning och sjösättning.

4. Hamnkaptenen/erna eller av denne/dem utsedd person ska leda arbetet vid upptagning och sjösättning. Därvid kan utan båtägarens hörande erforderliga omplaceringar beslutas.

5. Båtägare äger inte rätt att själv vidta någon som helst omplacering av båt.

6. Vid vinteruppläggning ska båten på förhand vara iordningställd för upptagning och erforderlig material, såsom bockar och dylikt, framburen till uppläggningsplatsen.

7. Bockar, stöttor, pallning och vaggor ska vara av god kvalitet. Innan de tas i bruk ska de godkännas av hamnkapten.

8. Upptagning med masten på får endast ske efter skriftligt godkännande av hamnkapten.

9. Vid upptagning och sjösättning ska alla deltagare ge akt på arbetsledarens order.

10. Efter sjösättning är båtägare skyldiga att städa efter sig, märka uppläggnings- och täckningsmateriel med sina namn, samt placera det på avsedda platser. Sällskapet ansvarar inte för båtägares materiel.

11. Var och en är skyldig att vara aktsam om sällskapets materiel och egendom. Skada orsakad genom vårdslöshet ska ersättas av den vållande.

12. Medlem äger rätt att i förvaringsbod och skjul förvara sin till båten hörande materiel och utrustning med hänsyn till att utrymmet inte medger årslång förvaring av sådant som endast sporadiskt används.

13. Föremål som inte är märkta med ägarens namn får bortskaffas av föreningen.
Kvarlämnad jolle, mast, täckningsmaterial eller annat tillfaller automatiskt sällskapet ett år efter det ägaren slutat ha sin båt vid sällskapets varv.

14. Förtöjningsmateriel skall vara dimensionerat för de stora påfrestningar som båtarna utsätts för i hamnen. Båtägaren är ansvarig för skador som orsakas av bristfällig förtöjning.

15. Förtöjningsplats tilldelas av hamnkaptenen/erna tillsammans med hamn- och varvskommittén. Anvisad plats kan efter hamnkaptenens/ernas bedömning bytas mot annan. Överlåtelse av tilldelad förtöjningsplats får inte ske. Däremot kan utlåning under kortare tid ske efter medgivande av hamnkapten.

Ansvar och skötsel

1. Alla arbeten på hamn och varv sker helt på båtägarens egen risk.
Båtägare är ansluten till sällskapets kollektiva olycksfallsförsäkring.

2. Såväl sällskapet som dess funktionärer är fritagna från allt ansvar för skada eller förlust som kan förorsakas båtägare eller tredje man vid upptagning eller sjösättning eller vid andra förekommande arbeten.

3. Båten ska vara försäkrad. Giltigt försäkringsbrev för sjö-, brand-, stöldskada samt ansvar ska uppvisas minst en gång årligen.

4. Brandfarliga arbeten (s.k. heta arbeten) får endast utföras av den som tagit del av gällande föreskrifter och fått skriftligt tillstånd av hamnkapten.

5. Medlem som observerar skador på Y-bom eller fästen ska omedelbart rapportera detta till hamnkapten eller hamnkommittén.

6. Farligt avfall som batterier, oljor och dylikt ska lämnas i miljöstationerna på varven.

7. Eldfarlig olja eller andra brandfarliga vätskor får under inga förhållanden förvaras i husen eller på förrådsplatser.

8. Jolle, kanadensare, vaggor, vagnar, kanoter och liknande ska förvaras på anvisad plats och vara märkt med ägarens namn.

9. Högsta fart inom hamnen tre (3) knop.

10. Barn får inte utan tillsyn vistas i hamnen och på varvet. Barn får inte heller vid upptagning och sjösättning vistas inom kranens arbetsområde.

11. Hundar ska hållas under sådan kontroll att ingen behöver känna sig ofredad.
I tveksamma fall gäller kopplingstvång.

12. Efter användning ska sällskapets materiel – elsladdar, verktyg, kärror m.m. – placeras på sina respektive platser.

13. När båten lämnas vid hamn eller varv ska elsladdar vara urkopplade.
Undantag: El-pumpar och batteriladdare får vid behov vara inkopplade om sladden är försedd med namn och orsak till inkopplingen. Brandrisken vid laddning ska alltid beaktas!

Vid all annan permanent förbrukning ska hamnkapten kontaktas för inkoppling av separat elmätare. Överträdelse medför extra avgift för inte godkänd elanslutning. OBS! regelbunden kontroll utförs!

14 El-materiel ska vara i fullgott skick.

15 Tillträde till hamnområdet och klubbhus har medlem och personer i dennes sällskap. När medlem lämnar varvsområdet ska fönster, dörrar och grindar vara stängda och låsta.

16 Bilkörning till Broparken är tillåten. Parkering utanför hamnområdet och bilkörning på gräsytor är absolut förbjudet: Detta måste respekteras! Annars kan sällskapets körtillstånd bli indraget. Överträdelse medför kontrollavgift!

17 Klubbhus, pontoner, bryggor och varvsområde ska hållas i städat skick. Inget får kastas i sjön. Hushållssopor skall läggas i soptunnorna. Är dessa fulla måste soporna tas hem.

18 Klubbhusen kan hyras efter tillstånd av Klubbhusfogdarna. Information om att ett klubbhus är reserverat ska sättas upp i god tid. Efter uthyrning ska klubbhuset återlämnas näst följande dag i oskadat och välstädat skick. Klubbens soptunnor får inte utnyttjas av hyresmannen.

19 Parkering inom hamnområdet är tillåten när båtarna används för utflykter, semester och när man arbetar med båten. Däremot är uppställning av fordon för längre eller kortare tid inte tillåten. Respektera detta, annars kan upplåtelsen från Stockholms kommun riskeras.

INSTRUKTION FÖR ÄLGHORNSKOMMITTÉN

1. Kommittén, som är underordnad styrelsen, har till uppgift att självständigt handha vården av sällskapets egendom Älghorn med till denna hörande fasta och lösa inventarier.

2. Kommittén ska varje år hålla två ordinarie sammanträden; ett på våren och ett på hösten.

3. Då värden på Älghorn inte är på plats inträder den äldste närvarande kommittéledamoten som värd.

4. Klubbholmsfogden tar hand om bokning av bäddplatserna i klubbhuset och sköter därmed sammanhängande frågor.

5. Av kommittén planerad åtgärd som kan föranleda utgifter för sällskapet ska på förhand anmälas till styrelsen. Denna avgör om åtgärden skall utföras eller inte.

6. Dylik fråga av större betydelse ska av styrelsen och kommittén gemensamt beredas innan den föreläggs sällskapet.

REGLER FÖR ÄLGHORN

1. Tillträde till området äger sällskapets medlemmar och deras gäster.
Varje till båtklubb ansluten medlem och dennes gäster äger tillträde i mån av plats.

2. Besökande måste vara aktsamma om sällskapets egendom och inventarier och ska för god ordning och trevnads skull rätta sig efter tillsägelse av ledamot i Älghornskommittén eller annan funktionär.

3. Skada orsakad genom vårdslöshet eller av okynne ska ersättas av den vållande.

4. Under attraktiva delar av seglingssäsongen kan uthyrning av Älghorn ske endast i begränsad omfattning. Uthyrning fredag eller lördag eller söndag ska alltid i god tid tydligt annonseras vid båda varven.

5. Hundar ska hållas under sådan kontroll att ingen känner sig ofredad. I tveksamma fall gäller kopplingstvång.

6. Fartyg får inte läggas permanent på Älghorn vare sig sommar eller vinter.

Regler för Älghorns klubbhus, bastu och övriga byggnader

1. Klubbhuset och övriga byggnader ska vårdas väl och alltid hållas i snyggt och städat skick.

2. Den som sist lämnar en byggnad ska tillse att all eld är släckt och att alla dörrar och fönster är stängda. Obs! Strömmen ska inte stängas av; frysbox i källaren.

3. I klubbhuset får dans, sång och musik förekomma som längst fram till midnatt om sovande finns i hytterna. Vid speciella festligheter behöver denna inskränkning inte iakttas.

4. Medlem får utnyttja bäddplats för högst tre veckor i följd; gäst för kortare tid och i mån av utrymme. Den som önskar utnyttja bäddplats ska som boka den hos klubbholmsfogden. Beställning ska alltid göras minst en vecka i förväg om plats önskas för längre tid än tre dygn.

5. Den som inte bokat bäddplats ska på tillsägelse träda tillbaka för den som beställt sådan.

6. Sovhytt ska lämnas i städat och prydligt skick och fri från personliga tillhörigheter.

7. Rökning i sovhytterna är förbjuden.

Väl mött i hamn och på varv!