Miljöpolicy

Stockholm 2016-09-12 Rev. 2020-06-10

Verksamhetens art och inriktning

Essinge Båtsällskap (EBS) är en ideell förening vars ändamål är att tillvara ta medlemmarnas gemensamma intressen och verka för båtlivets bästa. Verksamheten bedrivs vid hamnarna Broparken och Oxhålet på Stora Essingen samt vår sommarhamn Älghorn på Svartsjölandet vid Görväln i Mälaren.

Miljöarbete

Som medlem i EBS förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt tillhörande regler i avfallshanteringsplanen. Underlåtenhet kan medföra straffavgift. Miljömyndigheterna kommer att utföra inspektioner.

Bottenfärger

– Båtar med hemmahamn hos EBS får endast använda giftfria (biocidfria) bottenfärger
godkända för insjöar eller som bättre alternativ omålade båtbottnar.

– Båtar med varvsplats hos EBS och sommarplats i Östersjön får använda färger godkända för Östersjön. OBS dessa båtar får ej tvättas på EBS hamnplan utan hänvisas till plats med borsttvätt eller spolplatta. Liggtid för dessa båtar i EBS hamn efter sjösättning och före upptagning är maximalt två dagar enl. föreskrift från Miljöförvaltningen och Tranportstyrelsen.

– Kontroll om tidigare påmålade bottenfärger innehåller giftiga ämnen har utförts. (Sker genom ett elektroniskt instrument som mäter från ytskiktet in till skrovet, ingen åverkan sker på båten).

– För båtar med gamla giftiga färger åläggs båtägaren att avlägsna dessa färger på ett
miljövänligt sätt. (Blästring får ej utföras på klubbens områden). Vid egen slipning/skrapning skall båt och mark täckas in, slipmaskin skall vara försedd med dammuppsamlare, färgrester omhändertas och lämnas i försluten behållare i miljöstationen. Personlig utrustning skall användas, skyddsglasögon, andningsmask och skyddskläder.

– Båtägaren är personligen ansvarig för att ovanstående föreskrifter efterlevs och kan drabbas av avgift från klubben vid överträdelse. Båtägaren är även ekonomisk ansvarig för ev. böter/avgift från kommunen.

Plan för utfasning av biocidfärg:
https://www.essingebatsallskap.se/om-ebs/miljopolicy/utfasningsplan-av-otillatna-bottenfarger/

Miljöpåverkan
Rengöring av däck, skrov, teak:
– I första hand skall rent vatten, varmt vatten eller såpa användas. I andra hand rengöringsmedel som är märkta miljövänliga som ej skadar miljön. Använd ej artiklar baserade på lösningsmedel.

Målning/båtunderhåll

– Vid slipning med maskin skall maskinen vara försedd med dammuppsamlare, vid slipning för hand skall dammsugare användas så att slipdammet inte sprids. Vid större arbeten eller risk för spridning av damm till andra båtar skall platsen täckas in.

– Målning, färgfabrikantens anvisningar gällande personligt skydd samt skydd mot
omgivningen skall följas. Spill, överbliven färg, tomma färgburkar, penslar samt medel som använts till rengöring skall lämnas i miljöstationen. Vätskor i förslutna kärl.

Miljöfarliga vätskor, batterier, försiktighetsåtgärder och hantering:
– Oljor Oxhålshamnen, använd olja lämnas i förslutet kärl till därför avsedd plats, max. volym på kärl är 10 liter.
– Oljor Broparkshamnen, dessa töms i därför avsett kärl.
– Oljefilter, skall lämnas förslutna så att olja inte kan läcka ut.
– Trasor och dylikt som innehåller olja.
– Dunkar flaskor mm som har innehållit olja.
– Spill av olja i slagvatten skall tas upp med oljeabsorbent duk.

Ovanstående materiel skall lämnas på avsedd plats i miljöstation.

Kylarvätskor

– Använd eller överbliven kylarvätska (Glykol) skall omhändertas, spill skall undvikas. I första hand skall miljöglykol användas.

– Överbliven vätska skall lämnas till angivet ställe i miljöstation.

Motorkonserveringsvätskor

– Vid motorkonservering skall den överblivna vätskan som kommer ur avgasröret tillvaratas.

– Överbliven vätska skall behandlas lika som olja.

Batterier

– Uttjänta batterier placeras i miljöstationen på skyltad plats. Detta gäller typ större
ackumulatorbatterier.
– För mindre batterier typ för ficklampor uppmanas medlemmarna lämna dessa i kommunens batteriholkar.

Påföljder

– Medlem som inte följer dessa anvisningar kan drabbas av avgift på upp till 5000 Kronor.

Olyckor/tillbud
– Vid tillbud som brand eller oljeutsläpp ring 112. Brandsläckares placeringar finns angivet på skiss över mottagningsanordningar. Vid oljeutsläpp finns absorbationsmedel vid miljöstationen.

Övrigt
– Tömning av klubbens septiktankar beordras av respektive klubbhusfogde. Vid larm om full septiktank, kontakta klubbhusfogden. För tömning av båtens septiktank hänvisas till befintliga tömningsstationer.

Framtidsplaner
Utfasning av giftiga bottenfärger skall vara utfört under år 2020.

Förslag från medlemmar, myndighet eller allmänhet till miljöförbättrande åtgärder uppmuntras aktivt och följs upp och genomförs så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Dessa åtgärder skall ses som långsiktiga investeringar.
Vi kommunicerar på ett öppet och sakligt sätt med medlemmar och andra intressenter om vår miljöpåverkan.

Vårt miljöarbete är i ständig förbättring och vi arbetar aktivt med att förebygga föroreningar.

Denna miljöpolicy antogs första gången 2012-12-02 och uppdaterades 2020-06-10

Styrelsen för Essinge Båtsällskap genom,
Jorma Pitkänen, Miljöansvarig
Arne Larsson, Vice hamnkapten