Utfasningsplan av otillåtna bottenfärger

Bakgrund
Essinge Båtsällskap EBS har två hamnar på Stora Essingen med därtill hörande uppläggningsplatser samt sommarhamn på Älghorn, Svartsjölandet. Samtliga anläggningar är belägna i Mälaren som är en insjö och därtill dricksvattentäkt för större delen av Mälardalens och Stockholms länsbefolkning.

Tennbaserade bottenfärger innehållande TBT har varit totalförbjudna i Sverige sedan 1989 och bottenfärger innehållande koppar är förbjudna i Mälaren sedan 1992. År 2018 genomfördes en mätning av förekomst av tenn, koppar och zink på de båtar som då var upptagna i Broparken och i Oxhålet. Mätningen visade att hälften av båtarna hade halter av en eller flera av de nämnda metallföreningarna som överskred gällande riktvärden.

Ur EBS miljöpolicy avseende bottenfärger
Båtar med hemmahamn hos EBS får endast använda giftfria (biocidfria) bottenfärger godkända för insjöar eller som bättre alternativ omålade båtbottnar. Båtar med varvsplats hos EBS och sommarplats i Östersjön får använda färger godkända för Östersjön. Dessa båtar får ej tvättas på EBS hamnplan utan hänvisas till plats med borsttvätt eller spolplatta.

Kontroll om tidigare påmålade bottenfärger innehåller giftiga ämnen har utförts 2018. För de båtar som har kvar rester av numera otillåtna bottenfärger gäller att båtägaren ska avlägsna färgen på ett miljövänligt sätt. Blästring får endast utföras av professionell firma på klubbens områden. Vid egen slipning/skrapning skall båt och mark täckas in, slipmaskin skall vara försedd med dammuppsamlare, färgrester omhändertas och lämnas av medlem på återvinningscentral. Notera att materialrester ej får lämnas på klubben. EBS lånar ut utrustning för slipning och därtill hörande utrustning. Personlig utrustning skall användas, skyddsglasögon, andningsmask och skyddskläder.

Båtägaren är ansvarig för att ovanstående föreskrifter efterlevs och kan drabbas av avgift från klubben vid överträdelse. Båtägaren är även ekonomisk ansvarig för eventuell sanktionsavgift från kommunen.

Utfasningsplan 2022 – 2025
Samtliga båtar som ägs av medlemmar i EBS och som har plats i hamn eller uppläggningsplats ska uppfylla de riktlinjer som gäller avseende förekomst av tenn, koppar och zink. Det innebär att ett antal båtar behöver saneras för att kunna behålla sin plats inom EBS anläggningar. Sanering av en båtbotten innebär både kostnader och arbete för båtägaren och det är därför motiverat att det ges rimlig tid för utfasningen.

Följande gäller avseende dels utfasning av otillåtna bottenfärger, dels säkerställande att båtar inom EBS inte i framtiden är målade med otillåtna färger:

 • Befintliga båtar med otillåtna metallföreningar skall saneras så att det vid sjösättningen 2025 inte finns någon båt som överskrider gällande riktvärden för tenn, koppar eller zink. Det åligger respektive medlem att efter genomförd sanering inkomma med redogörelse för hur saneringen har genomförts (särskilt dokument kommer att tillhandahållas av EBS).
 • Sanering kan ske genom skrapning eller slipning. För att undvika spridning av farliga ämnen
  ska marken under båten samt båtens sidor täckas. Används slipmaskin ska den ha uppsamlare av slipdamm. Slipdamm, färgflagor etc behandlas som farligt avfall.
 • Blästring kan tillåtas för de fall de utförs av professionell aktör med tydlig beskrivning av
  hur heltäckande täckning utförs så att kontaminering av omgivning inte sker. Utföraren ska
  kunna visa att avfall från blästring tas om hand och deponeras i enlighet med gällande
  miljöföreskrifter. Tillstånd av styrelsen krävs för blästring.
 • Sällskapet avser att under hösten 2023 och eventuellt våren 2025 genomföra erforderlig
  XRF mätning av båtbottnar. Båtar som inte uppfyller kravet får inte sjösättas våren 2025
  eller senare.
 • Ny medlem ska visa att båt man ansöker om plats för hos EBS inte har förekomst av tenn,
  koppar eller zink som överskrider gällande riktvärden. I de fall båten är bottenmålad ska ny
  medlem förete mätning som utvisar att inga otillåtna metaller förekommer och att gällande
  riktvärden inte överskrids. Befintlig medlem som byter båt ska visa att eventuell bottenmålning på den nya båten inte överskrider gällande riktvärden.

Beslut om denna saneringsplan togs vid EBS medlemsmöte den 29 augusti 2023.