Integritetspolicy

Policy för behandling av personuppgifter Essinge Båtsällskap

Syfte
En båtklubb hanterar personuppgifter och syftet med policyn är att tydliggöra hur vi i EBS behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg med att föreningen värnar om din integritet. Genom policyn får du även veta vilka personuppgifter vi har, hur vi behandlar dem och varför vi har dem samt under vilka förutsättningar du kan ta tillvara dina rättigheter.
 
Bakgrund
Som båtklubb behöver vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som medlem i båtklubben.
Utgångspunkten i behandling av personuppgifter är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och inte använda integritetskänsliga uppgifter.
Du har rätt att få information om vilka uppgifter EBS har om dig och under förutsättning att det inte finns en laglig grund för föreningen att spara uppgifterna, har du även rätt att få uppgifterna raderade.
 
Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Båtklubben behandlar endast personuppgifter när det finns en laglig grund, dvs. när föreningen behöver personuppgiften för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal, eller om det finns ett uttryckligt samtycke från dig som medlem. Här följer exempel på personuppgifter som föreningen behandlar:

  • Namn, adress, telefonnummer, e-post samt födelsedatum (ej personnummer)
  • Uppgifter om båt eller andra flytetyg som du förvarar hos EBS samt uppgifter som du själv registrerar och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Ditt medlemskap i EBS ligger till grund för de personuppgifter föreningen behandlar. För att kunna godkänna din ansökan om medlemskap i EBS behöver vi kontaktinformation samt uppgift om de flytetyg du har eller kommer att införskaffa. Som medlem har du kontakt med EBS styrelse, likväl som styrelsen behöver kunna nå dig med information. Därför registreras uppgift om e-post och telefonnummer.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att föreningen behandlar dina personuppgifter, vilket innebär att föreningen då måste radera personuppgifterna eller inhämta ett nytt samtycke från dig. Radering av personuppgifter förutsätter dock att föreningen inte behöver behandla dessa för att fullgöra förpliktelse enligt lag eller avtal. Tänk på att ett återkallande av samtycke kan innebära att föreningen inte längre kan fullgöra de skyldigheter vi har gentemot dig.

Vilken information ger vi till dig?
Som medlem i EBS har du alltid rätt att få ett utdrag ur registret och på så sätt enkelt se vilka uppgifter EBS har registrerat. Du får även ta del av denna policy och få information om hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran rör dina personuppgifter och/eller rättigheter.
 
Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
EBS har utarbetade rutiner för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och endast styrelsen har tillgång till dina personuppgifter.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Föreningens utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla EBS förpliktelser enligt lag eller avtal. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part görs detta enligt i avtal upprättade riktlinjer, vilka säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar
EBS är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att föreningen ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara