Hamnregler

Ordningsregler för hamnar och varv
(Utdrag ur stadgar, hamn- och varvsregler)

 1. Alla arbeten på hamn och varv sker helt på båtägarens egen risk.
  Båtägare är ansluten till sällskapets kollektiva olycksfallsförsäkring.
 2. Såväl sällskapet som dess funktionärer är fritagna från allt ansvar för skada eller förlust som kan förorsakas båtägare eller tredje man vid upptagning eller sjösättning eller vid andra förekommande arbeten.
 3. Båten ska vara försäkrad. Giltigt försäkringsbrev för sjö-, brand-, stöldskada samt ansvar ska uppvisas minst en gång årligen.
 4. Brandfarliga arbeten (s.k. heta arbeten) får endast utföras av den som tagit del av gällande föreskrifter och fått skriftligt tillstånd av hamnkapten.
 5. Medlem som observerar skador på Y-bom eller fästen ska omedelbart rapportera detta till hamnkapten eller hamnkommittén.
 6. Farligt avfall som batterier, oljor och dylikt ska lämnas i miljöstationerna på varven.
 7. Eldfarlig olja eller andra brandfarliga vätskor får under inga förhållanden förvaras i husen eller på förrådsplatser.
 8. Jolle, kanadensare, vaggor, vagnar, kanoter och liknande ska förvaras på anvisad plats och vara märkt med ägarens namn.
 9. Högsta fart inom hamnen tre (3) knop.
 10. Barn får inte utan tillsyn vistas i hamnen och på varvet. Barn får inte heller vid upptagning och sjösättning vistas inom kranens arbetsområde.
 11. Hundar ska hållas under sådan kontroll att ingen behöver känna sig ofredad. I tveksamma fall gäller kopplingstvång.
 12. Efter användning ska sällskapets materiel – elsladdar, verktyg, kärror m.m. – placeras på sina respektive platser.
 13. När båten lämnas vid hamn eller varv ska elsladdar vara urkopplade. Undantag: El-pumpar och batteriladdare får vid behov vara inkopplade om sladden är försedd med namn och orsak till inkopplingen. Brandrisken vid laddning ska alltid beaktas!    Vid all annan permanent förbrukning ska hamnkapten kontaktas för inkoppling av separat elmätare. Överträdelse medför extra avgift för inte godkänd elanslutning. OBS! regelbunden kontroll utförs!
 14. El-materiel ska vara i fullgott skick.
 15. Tillträde till hamnområdet och klubbhus har medlem och personer i dennes sällskap. När medlem lämnar varvsområdet ska fönster, dörrar och grindar vara stängda och låsta.
 16. Bilkörning till Broparken är tillåten. Parkering utanför hamnområdet och bilkörning på gräsytor är absolut förbjudet: Detta måste respekteras! Annars kan sällskapets körtillstånd bli indraget. Överträdelse medför kontrollavgift!
 17. Klubbhus, pontoner, bryggor och varvsområde ska hållas i städat skick. Inget får kastas i sjön. Hushållssopor skall läggas i soptunnorna. Är dessa fulla måste soporna tas hem.
 18. Klubbhusen kan hyras efter tillstånd av Klubbhusfogdarna. Information om att ett klubbhus är reserverat ska sättas upp i god tid. Efter uthyrning ska klubbhuset återlämnas näst följande dag i oskadat och välstädat skick. Klubbens soptunnor får inte utnyttjas av hyresmannen.
 19. Parkering inom hamnområdet är tillåten när båtarna används för utflykter, semester och när man arbetar med båten. Däremot är uppställning av fordon för längre eller kortare tid inte tillåten. Respektera detta, annars kan upplåtelsen från Stockholms kommun riskeras.