Inträdesregler

Information till nya medlemmar.

Medlemskap i Essinge Båtsällskap.
EBS är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och verka för båtlivets bästa. Verksamheten bygger på medlemmarnas samfällda ansträngningar och arbete. De resurser som sällskapet förfogar över har skapats på detta sätt. En ny medlem är fri att omedelbart ta del av dessa. Men det förväntas också att han/hon lämnar sitt bidrag till sällskapets fortsatta skötsel och utveckling.

Det är ett misstag att tro att EBS är en marina där man mot betalning kan förvänta sig olika sorters service. Det kan inte nog betonas att sällskapets funktionärer arbetar ideellt. Den medlem som inte fullgör sina skyldigheter orsakar i många fall ett helt onödigt merarbete för i första hand hamnkaptenerna och kassör.

För medlemskap krävs nautisk kompetens – lägst förarintyg eller motsvarande. Ny medlem utan sådan kompetens har ett års respit räknat från inträdesdatum. Styrelsen kan när särskilda skäl föreligger medge dispens.

Medlemsmöten och styrelse.
Sällskapets angelägenheter beslutas på sedvanligt sätt på medlemsmöten. Den löpande verksamheten sköts av styrelsen som har hjälp av en Hamn- och Varvskommitté och en Älghornskommitté.Två varv Broparken och Oxhålet.
EBS har två varv på St. Essingen. Flertalet båtar ligger vid Broparksvarvet nedanför Essingeleden. Ett mindre antal har sin hemvist vid Oxhålshamnen som ligger på öns nordvästsida.

Hamn- och varvsplats.
Den som önskar hamnplats på sommaren eller varvsplats på vintern bör ta kontakt med hamnkapten/erna. Denne/Dessa fördelar platserna och kan ge besked om eventuella lediga platser.( Intresseanmälan kan skickas in, så vi får alla data. Men kontakta sen hamnkapten/erna, telefonnummer till dessa står under funktionärer på hemsidan.)

Arbetsplikt
Medlemarna har arbetsplikt. Dels i anslutning till upptagning och sjösättning (gäller båtägande medlemmar) dels vid nybyggnation och underhåll av sällskapets byggnader m.m. (gäller alla med vissa undantag).

Höstupptagning första gången.
Det är viktigt att den som för första gången skall ta upp sin båt på nogot av EBS varv tar reda på rutinerna och förbereder båten för upptagningen. Det förutsätts att båtägaren ”kan” sin båt, vet var slingen skall placeras och har fullgod pallning och stöttning i beredskap. Om tveksamhet råder på denna punkt bör hamnkapten kontaktas i god tid före upptagningen.

Ansvar och försäkring.
Såväl sällskapet som dess funktionärer är fritagna från allt ansvar för skada eller förlust. Båt som nyttjar EBS hamn eller varv skall därför vara försäkrad. Det är båtägaren inte sällskapet som ansvarar för att fullgott försäkringsskydd finns. Vid upptagning och sjösättning skall försäkringsbrev kunna uppvisas.

Avgifter.
Medlem betalar dels årsavgift, dels hamn- och/eller varvsavgift. Det är först i och med betalningen som platsen är ”bokad”. För olika underlåtelser, t.ex. ej utförd arbetsplikt, utgår särskilda avgifter.

Stadgar.
Varje ny medlem får ett häfte med sällskapets stadgar, instruktioner och regler.

Matrikel.
Aktuell matrikel innehåller, förutom medlemsförteckning, uppgifter om sammankomster, avgifter, m.m.

Sommarhamn: Älghorn.
Älghorn är sällskapets sommarhamn. Den ligger på Svartsjölandet inne i Mälaren. Där finns brygga och klubbstuga med sovhytter samt bastu med dusch. Ett omtyckt mål för helgseglingar och den självklara platsen för sällskapets sommarfester.